Informácie v zmysle zákona o službách na vnútornom trhu

Advokátska kancelária Okenica Šula & Co. s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb.

Spoločnosť je zapísaná:

– v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 62478/B a

– v Zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „SAK“).

Oprávnenie advokátskej kancelárie poskytovať právne služby vzniklo zápisom do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným poskytujúcich právne služby vedeného SAK, a to v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť poskytuje právne služby na základe zmlúv uzatvorených s klientmi v súlade s príslušnými predpismi, najmä ustanoveniami zákona o advokácii a stavovskými predpismi SAK (prístupnými na stránke www.sak.sk).

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa uzatvárajú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v prípade sporu je na rozhodovanie príslušný slovenský súd. Odmena za právne služby je dohodnutá zmluvne pred začatím poskytovania služieb, a to v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení.

Advokátska kancelária zodpovedá za škodu spôsobenú výkonom advokácie v zmysle Zákona o advokácii a v súlade s uzatvorenou zmluvou. Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie, a to na základe poistnej zmluvy uzatvorenej s poisťovateľom, Wuestenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31383408, so sídlom: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26. Limit poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia (v trvaní jeden rok), predstavuje 1.500.000,- EUR. Poistenie pokrýva poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých porušenie povinnosti, resp. iná okolnosť, ktorá viedla k vzniku škody, nastala na území Slovenskej republiky a na území členského štátu EU.

Ďalšie informácie o poskytovaných právnych službách ako aj prípadné reklamácie na služby advokátskej kancelárie je možné podať na adrese sídla advokátskej kancelárie.

GDPR – Ochrana osobných údajov

-… doplníme text…