O nás

Advokátska kancelária Okenica Šula & Co. s.r.o. vznikla v januári 2010 ako prirodzený pokračovateľ Advokátskej kancelárie JUDr. Dominika Okenicu, ktorá pôsobila na Slovensku od začiatku roku 2007. Dôvodom zásadnej štrukturálnej zmeny pôvodnej advokátskej kancelárie bolo  posilnenie odborného kolektívu kancelárie a poskytovanie väčšieho rozsahu kvalitnejších právnych služieb klientom.

Personálne zázemie našej kancelárie umožňuje našim klientom využívať rýchle a kvalitné právne služby najmä v oblastiach občianskeho, obchodného, správneho a pracovného práva, v ktorých máme rozsiahle teoretické a praktické skúsenosti. Všetci členovia našej advokátskej kancelárie sú v požadovanej miere pripravení poskytovať klientom kvalifikovaný právny servis. Do nášho portfólia patria aj zručnosti a znalosti z oblastí verejného obstarávania, legislatívneho procesu a styku spoločnosti s orgánmi verejnej moci. Samozrejme, právne služby poskytujeme aj v ostatných oblastiach práva. Vzhľadom na spoluprácu s viacerými advokátmi vieme zabezpečiť i právny servis v „menšinových oblastiach práva“ ako je napr. zastupovanie pred Ústavným súdom alebo Európskym súdom pre ľudské práva. Právne služby sme spôsobilí poskytovať v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.

V odvetví trestného práva sa zameriavame najmä na riešenie trestných činov v súvislosti s cestnou premávkou a dopravnými nehodami. Pri riešení takýchto problémov našich klientov spolupracujeme s viacerými znalcami, najmä z odboru zdravotníctva a odboru cestnej dopravy.

Spolupracujeme aj s vybranými notárskymi a exekútorskymi úradmi a spoločnosťami špecializujúcimi sa na získavanie informácií o dlžníkoch a vymáhanie pohľadávok, čo výrazne zefektívňuje právnu ochranu našich klientov.

U nás sú vždy rozhodujúce osobné preferencie každého klienta a špecifiká každého jednotlivého prípadu.

Naša filozofia

Krásu advokátskeho povolania a čaro služby klientovi možno odhaliť len dlhoročnou každodennou poctivou prácou pre klienta. Advokácia je nielen prácou, pracovnou činnosťou ale „povolaním“ v najčistejšom slova zmysle. Povolaním k službe klientovi, odbornosti, kvalifikovanosti a kvalite. Povolanie ako vyššia forma práce však musí spôsobovať jeho vykonávateľovi radosť. A my toto povolanie vykonávame skutočne radi, poskytovanie právnych služieb našim klientom nás skutočne baví.

Hoci je advokácia povolaním slobodným, musí k slobode pristupovať vysoká miera zodpovednosti. Zodpovednosť je tak podľa nášho názoru jedným zo základných pilierov kvalitnej advokácie. A to zodpovednosť nielen právna, ale predovšetkým osobná-ľudská. Na tomto pilieri budujú všetci členovia advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o. vzájomnú dôveru medzi nami ako advokátmi a našimi klientmi. Tá je totiž dôležitým druhým pilierom výkonu advokácie členmi našej advokátskej kancelárie. Z neho potom vychádza i tretí pilier, spočívajúci v dôvernosti vzťahu advokáta a klienta a absolútna mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách, zverených klientom advokátovi. Tieto skutočnosti a informácie sú našimi členmi vždy použité len v záujme a na prospech klienta.

Všetci členovia advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o. si hlboko uvedomujú dôležitosť vyššie uvedených princípov a dôsledne ich uplatňujú vo svojej každodennej praxi poskytovania právnych služieb našim klientom. O pravdivosti tohto výroku sa presvedčí každý náš klient onedlho po tom, čo nám prejaví dôveru zverením svojho právneho problému našim vysoko kvalifikovaným, odborne zdatným a všestranne nadaným pracovníkom.

Advokátska kancelária Okenica Šula & Co. s.r.o. Vám poskytne právne služby v mnohých oblastiach práva v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.