JUDr. Dominik Okenica

partner

Právna prax: 15 rokov
 • tvorba legislatívy civilných a bezpečnostných právnych noriem
 • právo obchodných spoločností
 • občianske a obchodné záväzkové právo
 • správne právo, správne súdnictvo
 • trestné právo – riešenie dopravných nehôd
 • telekomunikačné právo a právo IT
 • autorské právo
 • doménové právo
 • rozhodcovské konanie
 • príprava legislatívnych návrhov civilných a bezpečnostných noriem (Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR)
 • vedenie rokovaní v obchodnoprávnych vzťahoch klientov, zastupovanie záujmov akcionárov na valných zhromaždeniach
 • komplexná príprava due diligence, fúzií a akvizícií
 • zastupovanie klientov vo veciach práva duševného vlastníctva, autorských právach a v sporoch o domény
 • zastupovanie (obhajoba) klientov v priestupkových a trestných konaniach vo veci dopravných nehôd
 • zastupovanie klientov v obchodnoprávnych sporoch a pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov
 • vedenie rozhodcovských konaní, rozhodovanie v rozhodcovských konaniach
 • prednášateľská činnosť „Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci“, „Slobodný prístup k informáciám“ a „Správne právo procesné“

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, rok 2000

Rigorózna skúška „Občianske právo v práve Európskej únie a harmonizácia národnej legislatívy, rok 2002 – priznaný titul „JUDr.“